30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

 Nuba restaurant by Futur2, Barcelona

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)
 
 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)
 

  
Jaffa restaurant by BK Architects, Tel-Aviv

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)
 

 
SABOTEN cutlet restaurant by DOYLE COLLECTION, Fukuoka

  30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

 

Matto restaurant by Pure Creative, Shanghai

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

 

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)

30 mẫu nhà hàng, bar đẹp (p5)